kythuatphanmem.com

Đối Tác Lý Tưởng Cho Tất Cả Thợ Sửa Tivi

Do not Copy

Administrators - 01/01/1970

Lượt Xem: 8,254


CÁCH UP PHẦN MỀM TIVI ASANZO KONDA KOODA


CẮM USB => CẤP NGUỒN

ASANZO KOODA KONKA
18K100US    
20K150US    
25S200    
25S200T2 K25T1  
25S350    
25T350   2410T
29S450/29S510    
32S500/32S500T2    
32S610 K32A3  
32S800    
32S810 K32A2 3202
32AH101/
DT32H5 (DAH101)
K32A1 3201
32AH102 K32A5 3203
ES32T800/ES32T890 K32T2 3211T
ES32T880 K32T3 3212T
32AT100    
32AT120 K32T5 3213T
32AT130/
DT32T5 (DAT130)
K32T6  
32T660/32T660N K32T1 3210T
32ES900 K32S2 3211S
32AS100/32VS8
/32VS9/
DT32S5 ( DAS100)
K32S3
/K32VS6
3212S
3211VS
32AS110 K32S5
K32VS7
3213S
3212VS
32AS120 K32S6 3215S
AS32CS6000/
32CV6600
K32C1 3210C
40S600    
40S810    
40S880    
40S890    
40AT310/
DT40T5 (DAT310)
K40T3 4030T
40S600T2 K40T2 4031T
40E800 K40S2 4031S
AS40CS6000/
40CV6600
K40C1 4030C
40AS320
40VS6
K40S3
K40VS5
4032S
4010VS
40AS350/40VS9 K40S5/
K40VS6
4033S/
4011VS
40AS360/40VS7 K40S6 4034S
43AT510/
DT43T5 (DAT510)
   
43ES900 K43S2  
43AS510/43AS520 K43S3 4353S
43ES980 K43S1 4350S
43AS530/
43VS8
K43S5
/K43VS6
4356S
4311VS
43AS550/43AS560
/43VS9/
DT43S5 (DAS550)
K43S6 4355S/
4312VS
50K660    
55K860    
55G880    
50E890 K50T2  
50AT620 K50T3  
50AG600 K50G2  
50SK900 K50G1  
50ES980 K50S1 5060S
50ES910N    
50AS600    
50AU7900/50AU6000
/50AU6100/50AU6800
/50UV6
   
AS50CS6000 K50C1 5060C
50UC6000
50CV9000U
   
55SK900 K55G1  
55AG800 K55G2  
55ES980 K55S1 5580S
55AU7900/55AU8000
/55AU8800
   
55AU8200/55US6
/55UV8
K55U5 5583U
55AS800    
AS65SK900 K65G1 6590G
65AU9000/65UV9    
75AU9000/75UV9    

 

 

GIỮ VOL+ => CẤP NGUỒN

ASANZO KOODA KONKA
32S900MT2
(S2)
   
40ES900 (S2)    
43ES910 (S2)    
50ES910 (S2)    
40T550    
40T690 K40T1 4030T
43T690    
43AT500 K43T1 4350T
50X9    
AS50T890 K50T1 5060T
AS50U8 K50U1 5060U
AS55K8/55X9 K55U1 5580U
55AU8100
55AU8300
K55U3 5582U
SU55S6    
SU65S8    

 

 

C'.NGUỒN=>USB=>GIỮ POWER

ASANZO KOODA KONKA
32E800
32VS6
K32VS1
K32VS5
3210S
3210VS
40ES900N
40AS300
40AS330
K40S1 4030S
40AS320
40VS6
K40VS3
K40VS5
4032S
4010VS
43AS500
43VS6
DT43S5 (DAS500)
K43S4
K43VS5
4352S
4310VS
50AS620 K50S5  

 

 

Đặt Hàng Sản Phảm Này?
TRỢ GIÚP
whatsapp